ogloszenie konkurs defaw 2018 08LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR" związanym z realizacją "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (LSR). 

 

Wystarczy zapoznać się z treścią publikacji "Podejmowanie działalności gospodarczej - zasady ubiegania się o dofinansowanie" zamieszczoną na www.zielonemostynarwi.pl i podać odpowiedzi na pytania dotyczące wdrażania LSR. 

Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowana atrakcyjne nagrody (tablety i walizki podróżne). 

Zgłoszenia można przesyłać do 28.09.2018r. (w dniu 28.09.2018r. liczą się zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD do godziny 16.00). 

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 30 roku życia oraz po 50 roku życia, mające miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSR (Gmina: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk). 

Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytania konkursowe określone w formularzu zgłoszeniowym oraz wypełnić wymagane pola. Wypełnione i podpisane formularze konkursowe można przesłać w formie skanu na adres e-mail , lub przesłać listownie na adres: Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD Zielone Mosty Narwi. 

Szczegóły na http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/672-wygraj-tablet-konkurs-grupa-defaworyzowana-beneficjentem-lsr