test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku VIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2018:
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2018 r.
i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
2) Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska.
3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska.
4) opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
5) Debata budżetowa.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nasielsk instrumentem płatniczym,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2018 rok,
4) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
5) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 1353/2 i 1353/3,
7) w sprawie nadania nazwy ulicy,
8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
9) w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10). w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.