Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku V sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Nasielsku.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
7.Podziękowania dla sołtysów z terenu gminy Nasielsk kadencji 2015-2019.
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Nasielsk.
9.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk w 2018 roku.
10.Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.
11.Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
3)w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
4)w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku,
5)w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
6)w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk,
7)karta przyjęcia programu „Nasielska Karta Seniora”,
8)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021,
9)w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
10)w sprawie przyjęcia Programu opieki and zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2019 roku,
11)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
12)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku” oraz nadania jej statutu,
13)w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
14)w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk,
15)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu,
16)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku między Gminą Nasielsk i Gminą Świercze wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku,
17)w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
18)w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku,
19)w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
20)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,
21)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczone w ewidencji gruntów jako działka 194/17,
22)w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Nasielska,
23)w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2019,
24)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2019 rok,
25)w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku,
26)w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego,
27)w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
14. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku do projektu ustawy „Poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (KP Prawo i Sprawiedliwość).
15. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku do projektu ustawy „Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, (KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna).
16. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
17. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy względem rolników.
18. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców uczniów klasy 6 c Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku w sprawie kontynuacji nauki uczniów w dotychczasowej SP Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
19.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2019 rok.
20.Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2018 rok.
21.Przyjęcie planów pracy komisji na 2019 rok.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
24.Wolne wnioski i zapytania.
25.Zamknięcie obrad.