informacja1Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady pracy- wszystkie, nawet bardzo małe) powinni złożyć deklarację jak najszybciej żeby ustalić objętość przekazywanych odpadów oraz częstotliwość odbioru.

Nie złożenie deklaracji obowiązującej od stycznia br. może skutkować czterokrotnym naliczeniem stawki podstawowej.

 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą NR XIII/122 /19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: 

  • Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika o określonej pojemności jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
  • za worek o pojemności 120 l – 16 zł
  • za worek o pojemności 240 l – 32 zł
  • Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika o określonej pojemności w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

       1.  za worek o pojemności 120 l – 64 zł

 2. za worek o pojemności 240 l – 128 zł

Objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu, co daje miesięczną stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Link do wzoru deklaracji:
https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko

https://nasielsk.pl/files/deklaracja%20odpady%202020.pdf