Drukuj

segregacja

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości prawnych przekazywania odpadów nieposegregowanych. Każdego z nas obowiązuje segregowanie odpadów na frakcje: papier, plastik oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady BIO, popiół z domowych palenisk, odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odbierane 2x w roku, lub we własnym zakresie przekazywane w PSZOK), odpady poremontowe (w niewielkich ilościach) przekazywane do PSZOK, przy większych remontach i budowlach obowiązuje wynajęcie odpowiedniego kontenera i zutylizowanie odpadów na własny koszt.

Zabronione jest również umieszczanie w odpadach zmieszanych, lub segregowanych odpadów niebezpiecznych np. drobnej elektroniki, zużytych baterii, przeterminowanych leków, opakowań po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, nawozach, odpadów samochodowych.

Informujemy, że w celu wyegzekwowania obowiązku segregacji  od czerwca br. będą przeprowadzane systematyczne kontrole prawidłowego sposobu zbierania odpadów.

W przypadku stwierdzenia braku prawidłowej segregacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje w art.6ka następujące sankcje:

  1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
  2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                           
  3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.

Wysokość tej stawki określono jako czterokrotną opłatę i wynosi ona 104 złote od osoby.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości letniskowej wynosi ona 338 złotych.

W załączeniu udostępniamy ponownie informację dot. prawidłowej selektywnej segregacji odpadów.

Odpady resztkowe (tzw. ZMIESZANE) to są odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu,  np:
- zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe
- zabrudzony papier czy zabrudzona folia,
- zużyte ścierki,
– zabrudzony, zatłuszczony papier
– butelki po olejach roślinnych
– kości zwierząt i surowe mięso
– pieluchy jednorazowe
– zabrudzone artykuły higieniczne
– odchody zwierząt
– ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy
– papier lakierowany, papier powleczony folią,
– lustra i szyby
– znicze z woskiem,
– opakowania po jedzeniu „na wynos”
– szkło żaroodporne
– folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

ZASADY SEGREGACJI: W celu zachowania zasad segregacji należy:
1) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru:
- należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe


- nie należy wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań


2) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:
- należy wrzucać:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


- nie należy wrzucać:

- należy wrzucać:
• popiół i żużel

Ustalono następujące wymogi czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

Więcej informacji: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

                                                    Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich