Informujemy, że od 3 lutego 2020 roku rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat, Przedszkoli Samorządowych i Szkół Podstawowych w Gminie Nasielsk.

Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim i pięcioletnim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, tj. dzieci z roczników: 2015, 2016, 2017 rok. Samorządowe Przedszkola będą czynne wg. potrzeb rodziców.

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie
z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.):
1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Nasielsk jest organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r.
3) w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przez kandydata.– kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zostały określone w Zarządzeniu Nr 17/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Do pobrania:
pdf Uchwała Nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r.

pdfUchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r.

pdfZarządzeniu Nr 17/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 r.