102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 9 lipca br. jednym z punktów obrad będzie debata nad „Raportem o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu 8 lipca, tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

 

- Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie -