IMG 1319Dzień Pracownika Socjalnego to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.


Ten dzień jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dzień ten był okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym, co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu osób najbardziej po-trzebujących, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy nie należało lepiej..., wnikli-wiej... Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Nowodworski - Pan Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski - Pan Paweł Calak, Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski, Ksiądz Rafał Winnicki, przedstawiciele Rady Miejskiej w Nasielsku oraz przedstawiciele współpracujących z MOPS jednostek.
Podczas spotkania Dyrektor MOPS Pani Monika Nojbert dziękowała pracownikom za ich trudną i często niedocenianą pracę. Także goście skierowali do Pani Dyrektor i pracowników wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za ich trud, serce i zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz osób najbar-dziej potrzebujących.
Tego dnia za długoletnią służbę bliźniemu wyróżnionych zostało dziewięciu pracowników MOPS. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Ma-zowieckiego jako jednostka szczególnie zaangażowana w działania na rzecz wsparcia dziecka i ro-dziny na Mazowszu.