25151922 749234441943452 8954074241895552626 nKomisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokonał zwołania również pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zgodnie z § 2 przywołanego Postanowienia organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji, czyli w przypadku Gminy Nasielsk – Burmistrz Nasielska.

Proponowany porządek pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku obejmuje: 

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego MKW,

b) wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW,

c) powołania Pełnomocnika ds. Informatyki MKW,

d) ustalenia harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska.

4) Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy MKW oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład. 

5) Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o składzie MKW, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. 

6) Zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania zadań Miejskiej Komisji Wyborczej oraz sporządzenia na tej podstawie planu pracy.

7) Inne sprawy organizacyjne. 

Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się szkolenie pełnego składu MKW, które przeprowadzi Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik. 

Ze względu na konieczność niezwłocznego ukonstytuowania się MKW oraz rozpoczęcia wykonywania przypisanych jej zadań, prosimy członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku o niezawodne przybycie na posiedzenie oraz o takie zaplanowanie czasu, aby móc uczestniczyć w szkoleniu.