20190716 102534W dniu 16 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – st. bryg. Andrzejem Wieteską, Burmistrzem Nasielska – Bogdanem Ruszkowskim i Prezesem OSP Cieksyn – Markiem Jaśkiewiczem. Porozumienie jest przedłużeniem porozumienia z dnia 22 sierpnia 2015 roku dotyczącego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie doKrajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Obecnie w gminie Nasielsk są 3 jednostki należące do KSRG: OSP Nasielsk, OSP Psucin oraz OSP Cieksyn.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do systemu może zostać włączona jednostka, która posiada co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych i pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.