informacjaPrzypominamy komitetom wyborczym, które będą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie Gminy Nasielsk, iż zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydatem do składu komisji nie może być:

 

1)kandydat w wyborach;

2)komisarz wyborczy;

3)pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4)pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

5)urzędnik wyborczy;

6)mąż zaufania;

7)obserwator społeczny;

8)osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a)małżonkiem,

b)wstępnym (tj. rodzicem, dziadkiem, pradziadkiem),

c)zstępnym (tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem),

d)rodzeństwem,

e)małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,

f)osobą pozostającą w stosunku przysposobienia; 

9)pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Stosownie do § 4 ust. 1 przywołanej Uchwały kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:jest obywatelem polskim;

1)najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2)nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

3)nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

4)nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto § 4 ust. 1 przywołanej Uchwały stanowi, iż kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Powyższą informację publikujemy w celu ułatwienia komitetom wyborczym właściwego i zgodnego z przepisami zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.