Projekt bez tytułuWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:
zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub
• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:
• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
• wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
    - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
    - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
• możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
• skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
• integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
• poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
• dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
• włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
• wzmocnienie współpracy z gminami;
• wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
• docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. W celu umówienia się na spotkanie w siedzibie Funduszu prosimy wypełnić formularz (http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/terminarz-konsultacji/) lub telefoniczną rezerwację terminu pod numerem:
Warszawa: +48 22 45 95 955

Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie:
http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/