informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN” z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta KS "WKRA CIEKSYN"