informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy z Nasielska. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MKS