Drukuj

informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 29 stycznia 2018, w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Powiatu Nowodworskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku 2310m”

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Nowodworskiego, z/s ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Burmistrz Nasielska zawiadamia strony postępowania, że:

w dniu 25 stycznia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku 2310m”.

Ponadto, zgodnie z art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Nasielska zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił pismem znak ŚROW.6220.4.2018.IB.2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku w pokoju 206, poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 29 stycznia 2018 r.