iKonsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

 Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Propozycje uwag można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego formularza na adres e-mail: do dnia 21 października 2020 r.

Treść projektu „Programu” i formularz do zgłaszania uwag są zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-wojewody-mazowieckiego-na-rok-2021