Drukuj

iW związku z pojawiającymi się zapytaniami od mieszkańców Gminy Nasielsk odnośnie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., niniejszym informuję, co następuje:

Zgodnie z zapisem art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Jednocześnie zgodnie z §8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,


w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267 z późn. zm.) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.

W przypadku Gminy Nasielsk zgłoszenia wyborców przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zgłoszenia można składać do dnia 10 kwietnia br. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:
• u Sekretarza Nasielska – I piętro, pokój nr 115 lub
• w Sekretariacie Burmistrza Nasielska – I piętro, pokój nr 105, na formularzu zgłoszenia dot. wyborcy zgłaszającego swoją kandydaturę indywidualnie tzn. nie przez komitet wyborczy. Formularz można pobrać w Sekretariacie Burmistrza Nasielska lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku http://umnasielsk.bip.org.pl (w menu przedmiotowym w zakładce „Wybory” – „Wybory Prezydenta RP 2020”).

Zgodnie z art. 182 § 8b ustawy – Kodeks wyborczy Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców zgłaszających swoją kandydaturę indywidualnie, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Nasielsk, dnia 19 lutego 2020 roku