informacjaW związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nasielska Nr 60/19 z dnia 10.04.2019r. opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu informuję, iż zgodnie z § 2 ust. 3 regulaminu pracy w/w komisji w toku oceny formalnej ustalono, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych. Wobec powyższego ofert nie poddano ocenie merytorycznej.

 

Ponadto informuję, iż w związku z niewyczerpaniem puli środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kolejnym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy otwarty konkurs ofert.

 

 

Z poważaniem 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska