W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie będą przyjmowane do dnia 1 lutego br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3.

 

W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmuje:

• Pani Ewa Mikulska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (II piętro, pok. nr 213).Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

• w dniu 28 stycznia br. (poniedziałek) – godz. 8.00-17.00, 

• w dniach 29-31 stycznia br. (wtorek-czwartek) – godz. 8.00-16.00, 

• w dniu 1 lutego br. (piątek) – godz. 8.00-15.00. 


Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druki zgłoszeń stanowią załączniki do przywołanej Uchwały. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).

Burmistrz Nasielska          

/-/ Bogdan Ruszkowski      

Nasielsk, dn. 23.01.2019 r.