informacjaInformujemy, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci, organ do tej pory uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającego ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przesunął termin wydania opinii do 9.11.2018r, jednak do dnia dzisiejszego opinia ta nie wpłynęła do tutejszego organu. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim nie wyraził swojej opinii w ustawowym terminie. Zgodnie z art.78 ust 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Ze względu na brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ przesunął termin wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dnia 23 listopada 2018r.
Informujemy, że ww. organy co do obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, wyrażają swoje stanowisko w formie opinii, która nie jest wiążąca dla Burmistrza Nasielska.
Jednocześnie potwierdzamy stanowisko Burmistrza wyrażone na sesji Rady Miejskiej, że obowiązek wykonania ww. oceny będzie nałożony.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich