Drukuj

informacja

I N F O R M A C J A 

DOT.  ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

W JASKÓŁOWIE

           Burmistrz Nasielska informuje, iż zgodnie z Postanowieniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie prowadzone są dalsze czynności administracyjne mające na celu zakończenie wznowionego postępowania a finalnie wygaszenie Decyzji Nr 12.2013 z dnia  25 listopada 2013 roku  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453 i 455  we wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk   -   zgodnie   z  art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przedmiotowych działek to teren użytkowany rolniczo z zakazem zabudowy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nasielska
                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski

 

pdfmałyInformacja dot. Z.Z.O. w Jaskółowie