informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że w dniu 8 listopada br. w miejscowości Jaskółowo odbywały się czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 350 (istniejąca droga).
Gmina Nasielsk nie podejmowała tych czynności, zgłoszone były one przez geodetę uprawnionego na zlecenie pełnomocnika Pana Roberta Weredy.
Ponadto w dniu 14 listopada br. odbyła się rozprawa sądowa z wniosku Pana Roberta Weredy o ustanowienie drogi koniecznej do nieruchomości 455 i 453. Sąd postanowił:
1.Dopuścić dowód z oględzin biegłego i wyznaczył oględziny na dzień 17.12.2018r. o godz. 11:00
2.Odroczyć sprawę bez terminu do czasu uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty.
3. Zakreślić termin 3-tygodniowy na wykonanie zleceń pod rygorem zawieszenia postępowania.