plakat ferie zimoweOSP KSRG Cieksyn zaprasza na ferie zimowe.

wazna informacja

Konieczność złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przy wniosku osłonowym składanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
obraz sesjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku z § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 26 stycznia 2022 roku (środa) przeprowadzenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

Plakat Czyste powietrze

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.01.) został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

informacjaPoniżej publikujemy Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Nasielska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Plakat Polska Wieś

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Komunikat KRUS

Publikujemy komunikat KRUS.

dzien babci i dziadka Szanowni Dziadkowie,
z okazji dzisiejszego święta życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i spokoju, ale także wielu lat życia wśród kochającej rodziny, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z siebie i z wychowanych wnuków. To od Was warto uczyć się jak żyć i zachować to, co najważniejsze: miłość, rodzinne ciepło i mądrość życiową.