Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i Uchwały Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.

Stadion Miejski w Nasielsku

Stadion Miejski w Nasielsku

Hala Sportowa w Nasielsku

Hala Sportowa w Nasielsku

05-190 Nasielsk,
ul. Staszica 1,
tel. (0-23) 693-08-65.