Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i Uchwały Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki:
1. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 17/17),
2. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie nr 18/17).

Informacja:
Zgodnie z pkt. VI. ppkt. 12 ogłoszenia o otwartym konkursie, po ogłoszeniu wyników konkursu oferent ma 14 dni na dostarczenie aktualizacji oferty (wzór aktualizacji poniżej). Niezłożenie aktualizacji jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 


BURMISTRZ NASIELSKA

(-) Bogdan Ruszkowski

pdf-pobierz Zarządzenie Burmistrza nr 17/17-

pdf-pobierz Zarządzenie Burmistrza nr 18/17-

word-pobierz druk aktualizacji oferty-