Zapraszamy do udziału w II Turnieju Badmintona o Puchar Burmistrza Nasielska, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku.

 

Regulamin

II Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Nasielska

Nasielsk, 09.12.2018

I. Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku.

II. Termin i miejsce

09.12.2018 r., godzina 9.00, hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1

III. Uczestnictwo

W turnieju prawo startu mają kobiety i mężczyźni. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekuna prawnego) na uczestnictwo w turnieju. Udział w turnieju jest bezpłatny.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia telefoniczne do dnia 07.12.2018r. - 600 221 833 lub 502 230 711

V. Kategorie i nagrody

Zawody będą prowadzone w podziale na kategorie Kobiet i Mężczyzn. Miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone pucharami.

VI. Zasady gry

Turniej będzie rozgrywany według zasad spisanych przez Organizatora w dokumencie „Zasady gry”.

Każdy zawodnik ma obowiązek z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zasad gry.
Mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych.

VII. System rozgrywek

System rozgrywek grupowo-pucharowy. Zostanie szczegółowo ustalony przed rozpoczęciem turnieju z zależności od liczby uczestników.

VIII. Informacje dodatkowe

1.    Rakietki i lotki zapewnia Organizator.

2.    Nieprzestrzeganie Regulaminu, niestosowanie się do zasad gry, zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek.

3.    Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy.

4.    Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

5.    Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody umyślnie wyrządzone przez siebie.

6.    Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

7.    Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest, aby zawodnicy ubezpieczyli się we własnym zakresie.

8.    Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator.

9.    W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.


Organizator

 

 

---> zasady gry <----