informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

wordWykaz ZPN.7125.8.2017.3.AS

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

wordWykaz ZPN.7125.7.2017.3.AS

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLI/325/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 146/17 Burmistrza Nasielska z dnia 31 października 2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat.

wordWykaz ZPN.6845.6.2017.1.AS

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego (w stosunku do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych tj. działek nr: 215 i 217)

wordWykaz ZPN.6840.3.2016.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/302/17
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 7125.6.2017.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 6840.10.2017.1.AS

pdf

 

Wykaz 6840.1.2017.4.AS.

Nasielsk, dnia 19.10.2017 r.

ZPN.6840.1.2017.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/304/17 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

2233/2

Powierzchnia działki

61 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonym Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. działka leży
w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka leży przy ul. Czereśniowej.
Działka ma wąski, wydłużony kształt i niewielką powierzchnię, przez co nie może być wykorzystana samodzielnie
pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie działka jest zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą.
Na części działki znajdują się fragmenty budynków zlokalizowanych w większości na działce przyległej.
Budynki i naniesienia roślinne stanowią nakłady użytkowników gruntu i nie podlegały wycenie. Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.

Cena nieruchomości

 3 100,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od 26 października 2017 r. do  16 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 6840.4.2017.1.AS

informacjaW dniu 9 października 2017 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Sportowej 10 B w Nasielsku, na działce oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 526/6- KW Nr OS1U/00023012/0. W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.Cena wywoławcza - 20 400,00 złotych. Cena uzyskana - 20 700,00 złotych Nabywcą w/w lokalu została Pani Halina Tańska. 

 

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

pdf

 

Wykaz 6840.2.2017.4.AS

Nasielsk, dnia 19.10.2017 r.

ZPN.6840.2.2017.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/304/17 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

2233/1

Powierzchnia działki

76 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonym Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. działka leży
w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka leży przy ul. Piłsudskiego.
Działka ma wąski, wydłużony kształt i niewielką powierzchnię, przez co nie może być wykorzystana samodzielnie
pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie działka jest zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą.
Na części działki znajdują się fragmenty budynków zlokalizowanych w większości na działce przyległej.
Budynki i naniesienia roślinne stanowią nakłady użytkowników gruntu i nie podlegały wycenie. Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.

Cena nieruchomości

 3 900,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od 26 października 2017 r. do  16 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

pdf - Pobierz wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży -