informacja
ZPN.7125.11.2019.2.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.11.2019.2.PG 

informacja
ZPN.6850.1.2020.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 13/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym

do wykazu

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 w dniach  od 28.01.2020 r. do 18.02.2020 r.

 

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski


informacja
ZPN. 7140.1.2020.AS


I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę. Listy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy pokoju nr 214 w dniach od 27.01.2020 r. do 14.02.2020 r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 24 B lok. 2, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

 

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski

informacja
ZPN.7125.8.2019.3.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

   ZPN.6625.6.2019.MZinformacja1

 

 

INFORMACJA

 

Informuję, iż dnia 16 stycznia 2020 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Cegielnia Psucka w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości "Aleksandrowo" - kolonia wsi Cegielnia Psucka na "Aleksandrowo" - wieś.

 

pdfmały
Informacja Burmistrza

 

 

pdfmałyZarządzenie Burmistrza ws. konsultacji społecznych

informacja1ZPN.6845.13.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 170/19 Burmistrza Nasielska z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.13.2019.AS

informacja1ZPN.7125.3.2018.17.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  IV przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 786/1.

W ustalonym terminie wpłynęło 6 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 109 840,00 złotych

Cena uzyskana                       - 161 000,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu została Pani Teresa Stanisława Łosiewicz.

 

                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1ZPN.6840.6.2019.5.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz.   w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 162/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                             mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmały Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacja1ZPN.6840.7.2019.8.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego ograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

W ustalonym terminie wpłynęło 1 wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 6 160,00 złotych

Cena uzyskana                       - 6 230,00 złotych

Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Marcin Michał Sobczyk.

 

                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1ZPN.6845.11.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 165/19 Burmistrza Nasielska z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki za dzierżawę nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

pdfmały Wykaz ZPN.6845.11.2019.AS