informacja1ZPN.6840.10.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/66/19  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali znajdujących się na przyległej nieruchomości.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.10.2019.1.AS

informacja

W związku z otrzymanym w dniu 21 października 2019 roku zawiadomieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujemy, że układ urbanistyczny miasta Nasielska został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kartę ewidencyjną zabytku.

pdfmałyZawiadomienie MWKZ

pdfmałyKarta ewidencyjna zabytku

 

informacjaZPN.6845.7.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 152/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 października 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

pdfmałyWykaz ZPN.6845.7.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.10.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie_IV-_ZPN.7125.3.2018.10.AS.pdf

informacjaZPN.6840.7.2019.6.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmałyOgłoszenie Stare Pieścirogi ZPN.6840.7.2019.6.AS

informacjaZPN.6840.6.2019.4.AS

 Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie_o_przetargu_ZPN.6840.6.2019.4.AS

informacja1ZPN.6840.6.2019.3.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 162/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                          mgr Bogdan Ruszkowski

informacja ZPN.7125.6.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję
do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfWykaz_ZPN.7125.6.2019.3.AS

informacja1ZPN.6840.7.2019.5.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                         mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1ZPN.7125.3.2018.9.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.7.2019.3.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.6840.7.2019.3.AS