informacja ZPN.6840.6.2019.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.6.2019.2.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 8 lipca 2019 r.

 

W dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.7125.4.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję
do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz_ZPN.7125.4.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.3.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.3.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.1.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję
do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.]

pdfmałyWykaz_ZPN.7125.1.2019.3.AS

informacjaZPN.6850.3.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 112/19 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

pdfmałyWykaz_ZPN.6850.3.2019.AS

informacjaZPN.6840.1.2019.4.AS.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

W ustalonym terminie wpłynęły dwa wadia. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 170 900,00 złotych

Cena uzyskana                     - 172 610,00 złotych

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Natalia i Wojciech małż. Delegacz.

 

                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6850.2.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 111/19 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

 
pdfmałyWykaz_ZPN.6850.2.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.2.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/51/19  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.2.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.5.2019.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz_ZPN.7125.5.2019.4.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.5.AS

Burmistrz Nasielska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a
stanowiącego własność Gminy Nasielsk

 1. Podstawa prawna

Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)  

 1. Przedmiot sprzedaży

W granicach działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00018573/2 zlokalizowany jest budynek mieszkalny Starzyńskiego 4 a.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku o powierzchni 52,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części  w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie zdalaczynne z kotłowni zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje się do remontu i modernizacji.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m 2 .

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość nie znajduję się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż Rada Miejska w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 1. Forma przetargu

Przetarg ustny nieograniczony.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

137 300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.

 1. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do licytacji.

 1. Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 2 lipca 2019 r.

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr:

27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.

Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 2 lipca 2019 r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:

 • okazania dowodu wniesienia wadium,
 • okazania dowodu tożsamości,
 • złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),
 • osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
 • w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,
 • jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,
 • w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),
 • jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
 • koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214),

na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/,

w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/

w gazecie Życie Nasielska.

Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym.

                                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                         mgr Bogdan Ruszkowski