Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 6840.4.2017.1.AS

pdf

 

Wykaz 6840.2.2017.4.AS

Nasielsk, dnia 19.10.2017 r.

ZPN.6840.2.2017.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/304/17 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

2233/1

Powierzchnia działki

76 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonym Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. działka leży
w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka leży przy ul. Piłsudskiego.
Działka ma wąski, wydłużony kształt i niewielką powierzchnię, przez co nie może być wykorzystana samodzielnie
pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie działka jest zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą.
Na części działki znajdują się fragmenty budynków zlokalizowanych w większości na działce przyległej.
Budynki i naniesienia roślinne stanowią nakłady użytkowników gruntu i nie podlegały wycenie. Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.

Cena nieruchomości

 3 900,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od 26 października 2017 r. do  16 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

pdf

 

Wykaz 6840.1.2017.4.AS.

Nasielsk, dnia 19.10.2017 r.

ZPN.6840.1.2017.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/304/17 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

2233/2

Powierzchnia działki

61 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonym Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. działka leży
w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka leży przy ul. Czereśniowej.
Działka ma wąski, wydłużony kształt i niewielką powierzchnię, przez co nie może być wykorzystana samodzielnie
pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie działka jest zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą.
Na części działki znajdują się fragmenty budynków zlokalizowanych w większości na działce przyległej.
Budynki i naniesienia roślinne stanowią nakłady użytkowników gruntu i nie podlegały wycenie. Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.

Cena nieruchomości

 3 100,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od 26 października 2017 r. do  16 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaW dniu 9 października 2017 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Sportowej 10 B w Nasielsku, na działce oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 526/6- KW Nr OS1U/00023012/0. W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.Cena wywoławcza - 20 400,00 złotych. Cena uzyskana - 20 700,00 złotych Nabywcą w/w lokalu została Pani Halina Tańska. 

 

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

pdf - Pobierz wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży:

 

pdf - Pobierz Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

pdf-wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sportowej 10 B stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

 

 

pdf - Pobierz ogłoszenie o przetargu -

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

pdf-wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-