informacja ZPN.7125.2.2018.13.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 4 marca 2019 r.

 

W dniu 4 marca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłynęło 5 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 75 000,00 złotych

Cena uzyskana                     - 104 250,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.7125.2.2018.8.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.7125.2.2018.8.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

PDF IconWykaz ZPN.7125.3.2018.1.AS

informacjaZPN.0750.7.2016.BS

 

Informacja

            Szanowni Państwo miło mi poinformować, że Gmina Nasielsk nabyła w drodze zasiedzenia działkę o nr ew. 71/1 położoną w miejscowości Popowo Borowe, gm. Nasielsk zabudowaną dawną zlewnią mleka.

Bardzo dziękuje zaangażowanym Mieszkańcom za okazaną pomoc w postępowaniu sądowym w przedmiotowym zakresie.

 

                                                                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                                                                              mgr Bogdan Ruszkowski

pdfmałyInformacja Burmistrza Nasielska

informacjaZPN.7125.2.2018.7.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), Uchwały Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.2.2018.7.AS

informacjaInformacja  na temat procesu planistycznego dla części wsi Jaskółowo – Etap I

            Szanowni Państwo informujemy, że zakończył się proces uzgadniania i opiniowania projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I.

W dniu 10 października 2018 roku ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie trwać będzie od 29 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  ul. Elektronowa 3,  II  piętro, pokój  nr  215,  w  godzinach  od   8°°  do  14°°.  Przedmiotowy projekt  dostępny będzie również w wersji elektronicznej na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 1800 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w  JASKÓŁOWIE .

           Zgodnie z art. 18  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   -   7 grudnia 2018  roku.  

Uwagi mogą być wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Następnym etapem jest rozpatrzenie ewentualnych uwag, wprowadzenie zmian wynikających z ewentualnych uwag oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Nasielsku przedmiotowego planu do uchwalenia. Kolejnym etapem jest przedstawienie Wojewodzie uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Z chwilą pozytywnej oceny przez Wojewodę plan miejscowy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w określonym w uchwale terminie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Organ, który wydał decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygaśnięcie jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Teren projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo - Etap I ustala przeznaczenia jako tereny rolne, lasy, tereny do zalesienia i dwie istniejące zabudowy zagrodowe.

Nie ma tu terenów przeznaczonych pod wysypiska czy innego rodzaju inwestycje.

 

                                                                                

informacjaInformacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 29 sierpnia 2018 r.


W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  121/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN. 6721.1.2018.15.BS

Nasielsk, dn. 10 października 2018 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk,  uchwały Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk oraz uchwały Nr LI/416/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 26 kwietnia 2018 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk z późn. zm. oraz  w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 późn. zm.),  z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  ul. Elektronowa 3, II  piętro,  pokój  nr  215,  w  godzinach  od   8°°  do  14°°Przedmiotowy projekt  dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 1800  w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w JASKÓŁOWIE .

           Zgodnie z art. 18  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 grudnia 2018  roku.  

Uwagi mogą być wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 


                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Nasielska

                                                                                                                                                                                                                   mgr Bogdan Ruszkowski

pdfmałyOgłoszenie o wyłożeniu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Jaskółowo

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 104/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfWykaz ZPN.6845.5.2018.AS

informacjaZPN.6845.2.2018.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 133/18 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2018 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.2.2018.3.AS.

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

pdfOgłoszenie ZPN.6840.2.2018.2.AS