informacja1ZPN.6845.13.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 170/19 Burmistrza Nasielska z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.13.2019.AS

informacja1ZPN.6840.6.2019.5.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz.   w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 162/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                             mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1ZPN.6840.7.2019.8.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego ograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

W ustalonym terminie wpłynęło 1 wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 6 160,00 złotych

Cena uzyskana                       - 6 230,00 złotych

Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Marcin Michał Sobczyk.

 

                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1ZPN.7125.3.2018.17.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  IV przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 786/1.

W ustalonym terminie wpłynęło 6 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 109 840,00 złotych

Cena uzyskana                       - 161 000,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu została Pani Teresa Stanisława Łosiewicz.

 

                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmały Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacja1ZPN.6845.11.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 165/19 Burmistrza Nasielska z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki za dzierżawę nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

pdfmały Wykaz ZPN.6845.11.2019.AS

informacjaZPN.6845.7.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 152/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 października 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

pdfmałyWykaz ZPN.6845.7.2019.3.AS

informacja1ZPN.6840.10.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/66/19  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali znajdujących się na przyległej nieruchomości.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.10.2019.1.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.10.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie_IV-_ZPN.7125.3.2018.10.AS.pdf

informacja

W związku z otrzymanym w dniu 21 października 2019 roku zawiadomieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujemy, że układ urbanistyczny miasta Nasielska został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kartę ewidencyjną zabytku.

pdfmałyZawiadomienie MWKZ

pdfmałyKarta ewidencyjna zabytku

 

informacjaZPN.6840.7.2019.6.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmałyOgłoszenie Stare Pieścirogi ZPN.6840.7.2019.6.AS