informacjaZPN. 6721.1.2018.15.BS

Nasielsk, dn. 10 października 2018 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk,  uchwały Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk oraz uchwały Nr LI/416/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 26 kwietnia 2018 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk z późn. zm. oraz  w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 późn. zm.),  z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  ul. Elektronowa 3, II  piętro,  pokój  nr  215,  w  godzinach  od   8°°  do  14°°Przedmiotowy projekt  dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 1800  w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w JASKÓŁOWIE .

           Zgodnie z art. 18  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 grudnia 2018  roku.  

Uwagi mogą być wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 


                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Nasielska

                                                                                                                                                                                                                   mgr Bogdan Ruszkowski

pdfmałyOgłoszenie o wyłożeniu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Jaskółowo