informacja1
ZPN. 6845.2.2021.1.BS

        

Na podstawie art. 35 ust.  I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 31/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym podaję do publicznej wiadomości

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

w trybie bezprzetargowym

Położenie

Miasto Nasielsk

Numer działki

500/1

Powierzchnia działki

27542 m2

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00025079/1

Opis

  • Przedmiotem użyczenia jest część zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nasielsk, z przeznaczeniem na cele statutowe Uczniowskiego Klubu sportowego SOKÓŁ przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
  • Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Umowa  na czas oznaczony (uzgodniony z harmonogramem udostepnień). 

Niniejszy wykaz podlega publikacji na BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  od 09.03.2021.  do 31.03.2021.   

                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Nasielska
                                                                                                                                                                                                      Bogdan Ruszkowski

Sporządziła: B. Strzelecka tel. 236933115