informacja1Poniżej publikujemy treść Wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemncy

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ TREŚĆ WYKAZU ~~~~~~~~~~

ZPN.7125.19.2020.KB.2

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości:

wykaz
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Rynek 13/15

Numer działki

744/7, 744/8

Powierzchnia działki

248 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00014315/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo-usługowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

2

Pow.  użytkowa lokalu

35,84 m²

Udział w częściach wspólnych

8/100

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku.

Lokal obejmuje 4 pomieszczenia:

- aneks kuchenny z komunikacją,

- łazienka,

- 2 pokoje.

Cena nieruchomości

75 700,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 11 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski