informacja1Poniżej publikujemy treść Wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemncy

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ TREŚĆ WYKAZU ~~~~~~~~~~

ZPN.7125.6.2020.KB.2

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości:

wykaz
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Kilińskiego 29A

Numer działki

778/3

Powierzchnia działki

91 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00024989/6

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo-usługowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

3

Pow.  użytkowa lokalu

15,00 m²

Udział w częściach wspólnych

20/193

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku.

Lokal obejmuje 2 pomieszczenia:

- pokój z aneksem kuchennym,

- łazienka.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 5 m2.

Cena nieruchomości

17 400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 4 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski