informacja
ZPN.6850.1.2020.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 13/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym

do wykazu

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 w dniach  od 28.01.2020 r. do 18.02.2020 r.

 

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski