informacja1
 ZPN.6850.6.2020.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Nr 89/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie  w trybie bezprzetargowym.

do wykazu2

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od 14.07.2020 r. do 04.08.2020 r.