pdf

 

Wykaz 6840.2.2017.4.AS

Nasielsk, dnia 19.10.2017 r.

ZPN.6840.2.2017.4.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/304/17 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

2233/1

Powierzchnia działki

76 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonym Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. działka leży
w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka leży przy ul. Piłsudskiego.
Działka ma wąski, wydłużony kształt i niewielką powierzchnię, przez co nie może być wykorzystana samodzielnie
pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie działka jest zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą.
Na części działki znajdują się fragmenty budynków zlokalizowanych w większości na działce przyległej.
Budynki i naniesienia roślinne stanowią nakłady użytkowników gruntu i nie podlegały wycenie. Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.

Cena nieruchomości

 3 900,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od 26 października 2017 r. do  16 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski