informacja

W związku z otrzymanym w dniu 21 października 2019 roku zawiadomieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujemy, że układ urbanistyczny miasta Nasielska został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kartę ewidencyjną zabytku.

pdfmałyZawiadomienie MWKZ

pdfmałyKarta ewidencyjna zabytku