Burmistrz Nasielska informuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2322/16, Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr XLVI/330/10 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk z dniem 6 luty 2017 r. przestaje obowiązywać.