informacja
ZPN. 7140.1.2020.AS


I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę. Listy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy pokoju nr 214 w dniach od 27.01.2020 r. do 14.02.2020 r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 24 B lok. 2, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

 

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski