informacja

ZPN. 7140.2.2022.AS

 

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę.
Listy podlegają wywieszeniu w wejściu Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 w dniach od 14.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o listach mieszkaniowych