informacjaInformacja  na temat procesu planistycznego dla części wsi Jaskółowo – Etap I

            Szanowni Państwo informujemy, że zakończył się proces uzgadniania i opiniowania projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I.

W dniu 10 października 2018 roku ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie trwać będzie od 29 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  ul. Elektronowa 3,  II  piętro, pokój  nr  215,  w  godzinach  od   8°°  do  14°°.  Przedmiotowy projekt  dostępny będzie również w wersji elektronicznej na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 1800 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w  JASKÓŁOWIE .

           Zgodnie z art. 18  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   -   7 grudnia 2018  roku.  

Uwagi mogą być wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Następnym etapem jest rozpatrzenie ewentualnych uwag, wprowadzenie zmian wynikających z ewentualnych uwag oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Nasielsku przedmiotowego planu do uchwalenia. Kolejnym etapem jest przedstawienie Wojewodzie uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Z chwilą pozytywnej oceny przez Wojewodę plan miejscowy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w określonym w uchwale terminie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Organ, który wydał decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygaśnięcie jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Teren projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo - Etap I ustala przeznaczenia jako tereny rolne, lasy, tereny do zalesienia i dwie istniejące zabudowy zagrodowe.

Nie ma tu terenów przeznaczonych pod wysypiska czy innego rodzaju inwestycje.