Drukuj

informacjaZPN.6840.7.2017.2.AS

Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Żabiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

 

  1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  

 

  1. Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość obejmująca działkę nr 98/2 położona w obrębie Żabiczyn po zlikwidowanej zlewni mleka.

Zabudowa. Budynek użytkowy, murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem, pełniący funkcję skupu mleka (w chwili obecnej nieczynny).
Pow. zabudowy 72,00 m 2  
Pow. użytkowa budynku 52,00 m 2 .
Budynek bez czynnych instalacji. Budynek w złym stanie technicznym.

Na działce oprócz budynku zlewni znajdują się też 3 nieczynne zbiorniki kanalizacji lokalnej, związane pierwotnie funkcjonalnie z obiektem zlewni. Działka ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki. Stan ogrodzenia zły.

Obiekt znajduje się na skraju zabudowanej części miejscowości, przy drodze asfaltowej. Działka leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej i wiejskiej sieci wodociągowej. Kształt działki niekorzystny, sąsiedztwo nieczynna studnia głębinowa, świetlica wiejska i grunty rolne.

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.

 

  1. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

  1. Forma przetargu

Przetarg ustny nieograniczony.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi

16 700,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku
od towarów i usług).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą
od ceny wywoławczej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.

  1. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.

 

  1. Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

W przetargu mogą wsiąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 9 stycznia 2018 r.

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.

Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 9 stycznia 2018 r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:

Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214),

na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/,

w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/

w gazecie Życie Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

pdfOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.7.2017.2.AS