informacja1ZPN.6850.4.2021.AS

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 112/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

pdf22-Wykaz ZPN.6850.4.2021.AS

informacja1 ZPN.6845.5.2021.1.AS

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1190 z poźn. zm.), Uchwały Nr XXXI/295/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 103/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 

pdf22-Wykaz ZPN.6845.5.2021.1.AS

informacja1
ZPN.7125.44.2020.KB.1

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości:

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Sportowa 8

Numer działki

526/8

Powierzchnia działki

1713 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00023013/7

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

4

Pow.  użytkowa lokalu

44,00 m²

Udział w częściach wspólnych

44/463

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest naparterzebudynku wielorodzinnego.

Lokal obejmuje 5 pomieszczeń:

- 3 pokoje,

- kuchnia,

- łazienka,

- hall.

Cena nieruchomości

92 400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielskuna okres 21 dni tj. od 13 kwietnia 2021r. do 4 maja 2021r.

                                                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                  mgr Andrzej Kordulewski

                                                                                                              Zastępca Burmistrza Nasielska

informacja1
ZPN. 6845.2.2021.1.BS

        

Na podstawie art. 35 ust.  I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 31/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym podaję do publicznej wiadomości

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

w trybie bezprzetargowym

Położenie

Miasto Nasielsk

Numer działki

500/1

Powierzchnia działki

27542 m2

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00025079/1

Opis

  • Przedmiotem użyczenia jest część zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nasielsk, z przeznaczeniem na cele statutowe Uczniowskiego Klubu sportowego SOKÓŁ przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
  • Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Umowa  na czas oznaczony (uzgodniony z harmonogramem udostepnień). 

Niniejszy wykaz podlega publikacji na BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  od 09.03.2021.  do 31.03.2021.   

                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Nasielska
                                                                                                                                                                                                      Bogdan Ruszkowski

Sporządziła: B. Strzelecka tel. 236933115

informacja1
ZPN.7125.37.2020.KB.3

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.37.2020.KB.3

informacja1
ZPN.7125.40.2020.KB.1

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.40.2020.KB.1

 

 

informacja1
ZPN.6850.1.2021.LP 

 

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie

Borkowo

Numer działki

14/2

Powierzchnia działki

0,0318 ha

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

OS1U/00053778/6

Opis

  • Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/2, położonej w obrębie Borkowo, na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej Biuro w Warszawie  z przeznaczeniem na cele wykonywania pomiarów oraz zbierania danych hydrologicznych i meteorologicznych potrzebnych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski.
  • Na okres 10 lat

                                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                 mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1
ZPN.7125.41.2020.KB.2

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XXIV/238/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.41.2020.KB.2

informacja1
ZPN.7125.32.2020.KB.3

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.32.2020.KB.3

informacja1
ZPN.6845.1.2021.2.BS

 

Na podstawie art. 35. Ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVI/237/21  z dn. 18 lutego 2021r. Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz Zarządzenia Nr 24/12 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Położenie

Nasielsk,  ul. Mała

Numer działki

673/2

Powierzchnia działki

43 m2

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

OS1U/00021804/5

Opis

·         Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

·         Na okres 3 lat

·         Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/12 Burmistrza Nasielska z dnia 20.02.2016 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 23.02.2021 r. do 16.03.2021 r.

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski

informacja1
ZPN.7125.38.2020.KB.2

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.38.2020.KB.2