Szanowni Pinformacjaaństwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

Dzień strażakaSzanowni druhowie i druhny, strażacy!

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli, przekazuję moje najwyższe uznanie i podziękowania. Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za podnoszenie umiejętności i skuteczności działań ratowniczych mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

Serdeczne podziękowania składam także Waszym najbliższym, którzy najlepiej wiedzą, jak Wasza ciągła gotowość do nagłych wezwań wpływa na życie rodzinne. Dziękuję Wam za cierpliwość i wyrozumiałość.

informacjaSzanowni druhowie, strażacy!

W imieniu władz samorządowych Gminy Nasielsk pragnę złożyć podziękowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych za poświęcenie i determinację podczas gaszenia lasów w Cieksynie w dniach 23-25 kwietnia 2019 roku.
Ofiarna postawa strażaków, sprawność w działaniach i wyjątkowe zaangażowanie w podjęte działania ratownicze zasługują na słowa najwyższego uznania.
Akcja prowadzona w trudnych warunkach pod dużym obciążeniem psychicznym i presją czasu nie należała do łatwych, jednak profesjonalizm jakim wykazali się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim i Ochotniczych Straży Pożarnych przyczynił się do szybkiego opanowania pożaru.
Jeszcze raz dziękuję i życzę wielu sukcesów i pomyślności, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                         Burmistrz Nasielska 

informacja Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który      uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniowym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych naszych strażaków ochotników z siedmiu jednostek OSP w gminie Nasielsk, podjąłem decyzję o podwyższeniu ekwiwalentu dla członków OSP w gminie Nasielsk. Zwróciłem się poprzez Komendanta Gminnego do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego RP w Nasielsku z prośbą o zaopiniowanie nowych stawek ekwiwalentu tj. 16 zł za każdą godzinę za udział w działaniach ratowniczych oraz 8 zł za każdą godzinę w szkoleniach pożarniczych. Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego RP w Nasielsku również pozytywnie odniosło się do zaproponowanych stawek ekwiwalentu. Po tych konsultacjach wystąpiłem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany ekwiwalentu.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

Kwalifikacja wojskowaZgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 4 października, terminem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej jest 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację wojskową 2019 zapraszani będą przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2000.

 Kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu nowodworskiego odbywać się będzie
w dniach od 19.03.2019r - 05.04.2019r. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 (warsztaty szkolne).

Dla osób z terenu gminy Nasielsk termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej wyznaczono na dni 25.03.20019 do 27.03.2019r., a dla kobiet 05.04.2019r.

 

Roczniki podlegające kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1998–1999, które podczas poprzedniej kwalifikacji zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, wojskowej, jeśli termin upływa przed 26 kwietnia lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, jeśli termin jest późniejszy,
 • kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia,
 • osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa 2019?
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. W tym celu przeprowadza się badania lekarskie, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych. Po zebraniu wszystkich danych, otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową 2019?
Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki,
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy.

Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz kolejny należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów,
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji,
 • książeczkę wojskową.