informacja Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który      uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniowym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych naszych strażaków ochotników z siedmiu jednostek OSP w gminie Nasielsk, podjąłem decyzję o podwyższeniu ekwiwalentu dla członków OSP w gminie Nasielsk. Zwróciłem się poprzez Komendanta Gminnego do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego RP w Nasielsku z prośbą o zaopiniowanie nowych stawek ekwiwalentu tj. 16 zł za każdą godzinę za udział w działaniach ratowniczych oraz 8 zł za każdą godzinę w szkoleniach pożarniczych. Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego RP w Nasielsku również pozytywnie odniosło się do zaproponowanych stawek ekwiwalentu. Po tych konsultacjach wystąpiłem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany ekwiwalentu.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski