Drukuj

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki:
1. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 17/17),
2. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie nr 18/17).

Informacja:
Zgodnie z pkt. VI. ppkt. 12 ogłoszenia o otwartym konkursie, po ogłoszeniu wyników konkursu oferent ma 14 dni na dostarczenie aktualizacji oferty (wzór aktualizacji poniżej). Niezłożenie aktualizacji jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 


BURMISTRZ NASIELSKA

(-) Bogdan Ruszkowski

pdf-pobierz Zarządzenie Burmistrza nr 17/17-

pdf-pobierz Zarządzenie Burmistrza nr 18/17-

word-pobierz druk aktualizacji oferty-